Markkinakatsaus syyskuu 2023


Keskuspankit päärooleissa?

Elokuussa globaalit osakeindeksit laskivat vahvan heinäkuun jälkeen. Tunnelmia painoivat Kiinan kiinteistömarkkinoiden ongelmat ja kohonnut korkotaso. Yhdysvaltojen 10-vuotisen valtionlainan korko nousi heinäkuun lopun noin 3,90 %:sta elokuussa korkeimmillaan noin 4,35 %-tasoille, jotka ovat korkeimmat luvut vuoden 2007 jälkeen. Elokuun viimeisellä viikolla merkit jäähtyvästä työmarkkinasta ja maltillistuvasta inflaatiosta laskivat korkoja huipputasoilta tukien samalla osakkeita. Elokuussa kiinalaisosakkeet kääntyivät selvään laskuun tuottoisan heinäkuun jälkeen painaen samalla kehittyvien markkinoiden indeksejä laajemminkin. Kuun alussa Italian hallituksen ehdotus uudesta pankkiverosta aiheutti ylimääräistä värinää eurooppalaisten pankkien osakkeissa. Korkosijoituksien tuotot jäivät lopulta nollan tuntumaan nousevien korkojen painamana.

 

SIJOITUSMARKKINATUOTTOJA – 31.8.2023
OSAKKEET1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma kaikki-1,3 %12,9 %5,6 %10,8 %9,0 %10,7 %
Kehittyneet maat-0,8 %14,2 %7,1 %12,0 %9,8 %11,4 %
Suomi-0,2 %-6,1 %-3,2 %4,3 %3,9 %10,5 %
Eurooppa-2,4 %10,6 %13,5 %11,0 %6,3 %7,0 %
USA-0,2 %16,8 %6,7 %13,0 %12,0 %14,3 %
Japani-0,9 %11,7 %6,8 %7,3 %4,6 %7,5 %
Kehittyvät maat-4,7 %2,8 %-6,2 %1,9 %2,4 %5,0 %
VALTIONLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Maailma0,0 %1,8 %-2,0 %-4,5 %-1,0 %0,9 %
Eurooppa0,4 %3,9 %-2,9 %-5,9 %-1,6 %1,6%
USA0,8 %-1,4 %-10,6%-3,4 %1,6 %3,3 %
Kehittyvät maat-0,1 %0,5 %-5,1%2,6 %3,6 %4,1 %
YRITYSLAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa0,2 %3,4 %1,1 %-3,3 %-0,9 %1,1 %
USA0,2 %0,2 %-9,5 %-3,8%2,0 %4,2 %
Kehittyvät maat1,1 %2,5 %-2,8 %1,8 %3,9 %5,7 %
RISKILAINAT1kkvuoden alusta1 vuosi3 vuotta p.a.5 vuotta p.a.10 vuotta p.a
Eurooppa0,5 %6,1%7,1 %1,1 %1,3 %2,7 %
USA1,9 %5,5 %-0,8 %5,2 %4,6 %6,4 %
Kehittyvät maat-0,2 %4,8 %2,9 %1,0 %1,9 %5,2 %

 

SIJOITUSMARKKINOIDEN PUNTAROINTIA

Pörssinäkymät.

Yksi Kiinan suurimmista kiinteistökehittäjistä Country Garden on ajautunut vaikeuksiin. Iso velkalasti yhdistettynä asuntojen ja kiinteistöjen heikkoon kysyntään ja hintakehitykseen on vaikea yhdistelmä. Kiinan osakemarkkinoilla tämä näkyi riskinottohalun heikkenemisenä. Hyvä kuitenkin muistaa, että syksyllä 2021 kiinalaisen Evergrande-kiinteistöyhtiön vaikeudet eivät aiheuttaneet lopulta isompia mullistuksia globaaleilla sijoitusmarkkinoilla.

Yritysten kiihkein Q2-tuloskausi tuli päätökseen elokuun puolivälissä. Tuloskaudet sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa sujuivat riittävän hyvin, vaikka Q2-tuloskasvu jäi molemmilla päämarkkinoilla selvästi miinuksen puolelle energia- ja perusteollisuussektoreiden painamana. Nämä sektorit tekivät jättituloksia vuosi sitten vastaavalla kvartaalilla. Euroopassa odotetusti esimerkiksi rahoitus- ja teknologiasektoreiden yhtiöt kasvattivat tuloksiaan.  Toistaiseksi yritysten tuloskunto on pysynyt riittävän hyvänä. 

Eurooppalaisten osakkeiden hinnoittelu on alle historiallisen keskiarvon, kun 12 kuukautta eteenpäin katsova p/e-luku on alle 13. Euroopassa vuoden 2023 tuloskasvun odotetaan jäävän hieman negatiivisen puolelle. Koko vuoden tarkastelussa toimialoista rahoituksen ja teknologian tulosten odotetaan kasvavan reilusti, mutta energian ja perusteollisuuden tulosten odotetaan laskevan.

 Yhdysvalloissa osakkeiden hinnoittelu on yli viimeisen 10 vuoden keskiarvon, kun eteenpäin katsova p/e-luku on noin 19. Varsinkin vallitsevaan korkotasoon verrattuna yhdysvaltalaisosakkeet ovat suhteellisen kalliita. Myös Yhdysvalloissa 2023 tuloskasvun odotetaan jäävän nollan tuntumaan, mutta sektorikohtaiset erot ovat suuria. Syklinen kulutussektori (mm. Amazon, Tesla) ja viestintäpalvelut (mm. Meta, Alphabet) ovat ennakko-odotusten mukaan isoimmat tuloksen kasvattajat, kun taas energia- ja perusteollisuussektoreilla tulosten odotetaan putoavan Euroopan tapaan.

 

Suhdannekuva.

Ostopäällikköindeksien (PMI) perusteella euroalueen kasvunäkymät ovat heikentyneet jopa odotuksia enemmän. Elokuussa teollisuuden indeksi parani hieman tasolle 43,7, mutta edellisen kerran teollisuuden indeksi on ollut näillä tasoilla finanssikriisissä 2009 ja Covid19-kuopassa 2020. Isompi pettymys elokuussa saatiin palveluiden indeksistä, joka laski selvästi odotuksia enemmän tasolle 48,7. Yksittäisen kuukauden perusteella ei kannata vetää liian isoja johtopäätöksiä, mutta elokuun luvut indikoivat taantumaa.

Yhdysvalloissa sekä teollisuuden että palveluiden elokuun alustavat PMI:t laskivat ja jäivät odotuksista. Ero euroalueeseen verrattuna on kuitenkin siinä, että Yhdysvalloissa indeksien tasot ovat korkeammat: teollisuus 47 ja palvelut 51. Ostopäällikköindeksit siis ennakoivat kasvun hidastumista muttei niin selkeästi kuin euroalueella.

Elokuussa Kiina julkaisi vaisuja lukuja heinäkuun teollisuustuotannosta, vähittäismyynnistä ja viennistä, jotka vahvistivat kuvaa Kiinan kasvun hidastumisesta. Kiinan keskuspankki PBOC reagoi ja mm. laski kuun aikana keskeisiä ohjauskorkojaan. Heinäkuun lopulla Kiinan keskusjohto ilmoitti selväsanaisesti, että lisää talouden tukitoimia on tulossa. Toistaiseksi toteutetut maltilliset tukitoimet eivät ole kuitenkaan markkinoille riittäneet. Covid19-rajoitusten poistumisen tuoma vuoden 2023 alun kova kasvusysäys on muisto vain.

Alkuvuonna palveluiden vahvuus on osaltaan pitänyt myös työmarkkinaa tiukkana, mikä on tuonut nousupaineita palkkoihin ja pitänyt inflaatiota koholla. Jatkossa mielenkiintoista seurattavaa on, alkaako palveluiden näkymät heikentymään muidenkin mittareiden mukaan. Jos näin tapahtuisi, taantuman todennäköisyys kasvaisi ja inflaatiopaineet vähenisivät. Sijoittajan kannalta heikkenevän talousnäkymän kultareunus olisikin laskevat korot ja laskevat keskuspankkien koronnosto-odotukset, jotka voisivat kääntyä talven mittaan jo koronlaskuodotuksiksi.

Korkomarkkinat.

Varsinkin elokuun alkupuolella korkotaso nousi sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Korkojen nousua vauhditti mm. luottoluokittaja Fitchin elokuun alussa tekemä Yhdysvaltojen liittovaltion luottoluokituksen lasku. Lisäksi Yhdysvaltojen liittovaltion velkakirjojen tarjonta on kasvanut. Samaan aikaan Fedin edustajat ovat viestineet, että vaikka ohjauskorkoja ei enää nostettaisikaan, korot voivat pysyä korkealla ennakoitua pitempään. Keskuspankkiirien konferenssissa Jackson Holessa elokuun lopulla puhunut Fedin johtaja Powell antoi ymmärtää, että inflaatiota ei ole vielä taltutettu. Lisäksi työmarkkinat ovat pysyneet vahvoina. Elokuun loppupuolella merkit jäähtyvästä työmarkkinasta saivat korot ja koronnosto-odotukset laskemaan elokuun puolivälin huipputasoilta.

Elokuun puolivälissä raportoitu Yhdysvaltojen kuluttajainflaatio osui odotuksiin. Heinäkuussa vuositason inflaatio oli 3,2 %. Kokonaisinflaatio (CPI) oli pahimmillaan Yhdysvalloissa kesäkuussa 2022 tasolla 9,1 %. Selvää on, että inflaatio on hidastunut, mutta tavoitetasoille on vielä matkaa.

EKP toimii jatkossa tulevien talouslukujen vaatimalla tavalla. Jos inflaation hidastuminen jatkuu ja kasvunäkymä heikkenee, EKP ei välttämättä enää nosta ohjauskorkojaan. Aivan kuun lopussa euroalueen kokonaisinflaation raportoitiin pysyneen ennallaan 5,3 %:ssa elokuussa, mikä oli pieni pettymys. Pohjainflaatio kuitenkin laski odotusten mukaisesti heinäkuun 5,5 %:sta elokuun 5,3 %:iin. Näyttää siltä, että palveluinflaation huippukin on nyt takana päin. Inflaatio on yli EKP:n tavoitetasojen, mutta suunta on oikea pohjainflaation korkeasta tasosta huolimatta. Hyvä muistaa, että viime lokakuussa kokonaisinflaatio oli pahimmillaan 10,6 %.

EKP:n perusrahoitusoperaatioiden korko on nyt 4,00 % ja Fedin ohjauskoron vaihteluväli 5,25 % – 5,50 %. Elokuun lopun markkinahinnoittelun perusteella keskuspankit ovat varsin lähellä koronnostosykliensä päätöstä. Vaikka keskuspankit vielä toteuttaisivat yksittäisiä ohjauskorkojen nostoja, markkinoilla korot eivät välttämättä enää nousisi, mikä olisi korkosijoitusten tuottokehityksen kannalta myönteistä.

 

INDEKSISIJOITTAJAN POHDINTAA SIJOITUSMARKKINOISTA


EKP:n kannalta tilanne on hankala. Talouskasvunäkymä on heikohko, ja jo tehtyjen koronnostojen kasvua ja inflaatiota jarruttavat vaikutukset alkavat näkyä yhä selvemmin. Toisaalta inflaatio maltillistuu hitaasti. Seuraava EKP:n korkokokous pidetään 14.9., ja EKP on kahden vaiheilla, nostetaanko korkoa vai pidetäänkö ennallaan. Syyskuun alkupäivät ratkaisevat, kumpaan suuntaan EKP kallistuu. Fedin korkokokous pidetään 20.9., ja markkinoilla on varsin selkeä näkemys, että Fed ei ainakaan tässä kokouksessa korkoihin koske.

Alkuvuonna osakemarkkinoiden tuotot ovat olleet varsin hyviä teknologia- ja kasvuosakkeiden johdolla, vaikka keskuspankit ovat koronnostoilla pyrkineet hillitsemään inflaatiota ja samalla jarruttamaan talouskasvua. Globaalisti osakkeet ovat tuottaneet alkuvuonna reippaasti yli 12 %, kun taas korkosijoitusten tuotot ovat pysyneet varsin vaisuina. Alkuvuoden aikana korot ovat nousseet, mikä on painanut korkosijoitusten tuottoja.

Korkosijoituksissa on kuitenkin edelleen pakkautuneena potentiaalia hyviin tuottoihin. Tuotto-oletukset ovat tasoilla, jollaisia ei ole nähty vuosikausiin. Keskuspankkien kiristyssyklien loppuminen tukisi valtionlainojen tuottokehitystä, mikä on ollut nousevien korkojen takia varsin vaisua alkuvuoden aikana. Viimeisen 30 vuoden aikana Yhdysvaltojen keskuspankki Fed on saanut korkojen nostosyklinsä selkeästi päätökseen neljä kertaa eli vuosina 1995, 2000, 2006 ja 2018. Näiden korkohuippujen jälkeisinä aikoina korkosijoitukset ovat tuottaneet varsin mukavasti. Fedin ohjauskoron yläreuna on nyt 5,50 %:ssa, ja tämä on korkein taso yli 20 vuoteen.

Osakkeita ei kuitenkaan kannata unohtaa. Osakkeet ovat historiassa tuottaneet selvästi korkosijoituksia paremmin ja markkinoiden ajoittaminen on osoittautunut vaikeaksi. Alkuvuoden osaketuotot ovat yllättäneet monet. Inflaatiokehitys on edelleen tärkein tekijä keskuspankkien rahapolitiikalle ja sitä kautta sijoitusmarkkinoille. Inflaatio on yhä liian korkealla, mutta se hidastuu. Positiivinen skenaario olisi, jos taantumalta vältyttäisiin ja inflaatio laantuisi. Tämä on myös mahdollista.