Sijoitusfilosofia

Indexin perustamisesta lähtien johtavana punaisena lankana toiminnassamme on ollut asiakkaan edun ajaminen. Tälle näkökulmalle olemme myös rakentaneet sijoitusfilosofiamme, jonka tavoitteena on mahdollistaa pitkällä aikavälillä sijoittajalle paras mahdollinen lopputulos sovitulla riskitasolla.

Olemme suunnitelleet sijoitusprosessimme siten, että keskitymme päätöksissämme niihin seikkoihin, joilla on sijoittajan näkökulmasta merkitystä ja joihin voimme päätöksillämme vaikuttaa. Uskomme, että tämä lähestymistapa luo merkittävää pitkän aikavälin arvoa asiakkaillemme ja samalla antaa mahdollisuuden välttää tarpeetonta riskiä varallisuuden arvon säilyttämisessä ja kasvattamisessa.

Sijoitusfilosofiamme kulmakiviä ovat:

Aika markkinoilla, ei markkina-ajoitus

Uskomme, että kyky pysyä sijoitettuna markkinoilla on yksi tärkeimmistä pitkän aikavälin menestymisen salaisuuksista, selvästi tärkeämpää kuin markkina-ajoitus lyhyellä aikavälillä.

Riskit ovat aina yksilöllisiä

Jokaiselle sijoittajalle riski voi tarkoittaa eri asioita. Todellinen riski on usein se, joka jää jäljelle, kun kaikki sijoittamiseen liittyvät aspektit on pohdittu ja mietitty.

Riippumattomuus sijoituskohdevalinnassa

Olemme erikoistuneet indeksipohjaiseen sijoittamiseen ja tänä päivänä sijoittajalla on valittavana vaihtoehtoja lähes 10.000 pörssilistatun indeksiosuusrahaston joukosta. Valitsemme riippumattomasti näiden joukosta soveltuvimmat vaihtoehdot.

Riippumattomuus

Index Varainhoito on täysin riippumaton varainhoitaja. Mitä tämä tarkoittaa?

Aika markkinoilla, ei markkina-ajoitus

Sijoittaminen voi olla yksinkertaista teoriassa, mutta ei aina helppoa käytännössä. Todellisuudessa jatkuvasti muuttuva informaatio markkinaympäristöstä ja oletukset tulevaisuuden kehityksessä vaikuttavat voimakkaasti sijoittajan käyttäytymiseen. Sekä mahdollisuuksiin liittyvä innostus että pelko tulevaisuuteen liittyvästä tappion kasvusta ohjaavat voimakkaasti lyhyen aikavälin päätöksiä, usein pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamisen kustannuksella.

Sijoittajan käyttäytyminen eri markkinaympäristöissä onkin tutkimusten mukaan yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka määrittelee pitkän aikavälin menestystä sijoitustuotoilla mitattuna.

Useimmiten juuri pelko markkinoiden laskusta voi johtaa sijoittajien voimakkaaseen riskinottohalukkuuden vähenemiseen ja sijoitusten purkamiseen aikoina, jolloin pitkän aikavälin tavoitteiden näkökulmasta olisi edelleen hyvä olla sijoitettuna. Myös pitkään jatkunut nousumarkkina voi altistaa pitkän aikavälin menestymisen näkökulmasta käyttäytymiselle, joka voi johtaa lopullisten tuottojen osalta heikompaan lopputulokseen. Tämä näkyy kuumimpien vinkkien metsästämisenä, lyhyen aikavälin suhteellisesti parhaimman tuottohistorian painottamisena sijoituspäätöksissä tai sijoitusten riskitason nostamisena nousumarkkinoiden tuoman euforian seurauksena.

Uskomme, että kyky pysyä sijoitettuna markkinoilla on yksi tärkeimmistä pitkän aikavälin menestymisen salaisuuksista, selvästi tärkeämpää kuin markkina-ajoitus lyhyellä aikavälillä. Tähän haasteeseen pyrimme vastaamaan sekä varainhoitajiemme pitkän kokemuksen ja henkilökohtaisen neuvonnan kautta että sijoitustoiminnassamme riskienhallinnan keinoin lähtien aina suunnittelusta toiminnan seurantaan asti.

Riskit ovat aina yksilöllisiä

Jokaisella sijoittajalle riski voi tarkoittaa eri asioita. Todellinen riski on usein se, joka jää jäljelle, kun kaikki sijoittamiseen liittyvät aspektit on pohdittu ja mietitty. Riskienhallinta alkaakin jo suunnitteluvaiheessa. Sijoitustavoitteen asettaminen ja tähän liittyvän riskin punnitseminen oman riskisieto- ja kantokyvyn kautta, sekä muiden rajoitteiden ymmärtäminen, ovat varainhoitajiemme ydintyötä. Suunnittelemme sijoitusstrategian likviditeettitarpeet huomioiden ja asetamme omaisuuslajijakauman vastaamaan joustavasti yksilöllisiä tavoitteita niin, että valitussa sijoitusstrategiassa on helppo pysyä kaikissa markkinaympäristöissä.

Hajautamme sijoitukset maailmanlaajuisesti läpi eri omaisuusluokkien käyttäen valintaprosessimme kautta identifioituja laadukkaita sijoituskohteita. Sijoitusstrategioissamme varat on hajautettu lopulta yli 10.000 osakkeeseen ja joukkovelkakirjalainaan. Emme ota sijoitustoiminnassamme lyhyen aikavälin näkemystä eri omaisuusluokkien välillä, vaan tasapainotamme asiakaskohtaisesti sijoitusstrategian riskiä niin, että valittu riskitaso pysyisi mahdollisimman vakaana yli ajan. Näillä toimilla pyrimme vaikuttamaan siihen, että varat pysyisivät sijoitettuna mahdollisimman pitkään ja näin sijoitusten lopullinen tuotto olisi asiakkaan näkökulmasta paras mahdollinen.

”Valitsin Indexin koska palvelu on kustannustehokasta, asiakasläheistä ja Index on riippumaton toimija”

Asiakas vuodesta 2015

”Pidän Indexin yksinkertaisesta ja läpinäkyvästä toimintamallista.”

Asiakas vuodesta 2020

”Index on ansainnut luottamukseni. Tiedottaa ja nostaa kriittiset asiat nopeasti esiin. Ymmärtää meidän pitkäjänteisen tavan toimia.”

Asiakas vuodesta 2018

”Suositelen Indexiä, koska toiminta on asiakasläheistä, palvelu nopeaa ja ystävällistä. Ammatillinen osaaminen vahvaa”

Asiakas vuodesta 2016

Riippumattomuus sijoituskohdevalinnoissa

Uskomme, että kaikki sijoittaminen on aktiivista toimintaa. Olemme erikoistuneet indeksipohjaiseen sijoittamiseen ja tänä päivänä sijoittajalla on valittavana vaihtoehtoja lähes 10.000 pörssilistatun indeksiosuusrahaston joukosta. Valitsemme näiden joukosta systemaattisen valintaprosessin kautta soveltuvimmat vaihtoehdot sijoitusstrategioiden toteuttamiseen. Riippumattomana toimijana Index ei vastaanota palkkioita käyttämistään sijoitustuotteista. Sijoituspäätöksiämme ohjaa sijoitustuotteiden sopivuus asiakkaan tavoitteisiin, preferensseihin ja vastuullisuusprofiiliin, sijoitustuotteen kustannustaso, laadukkuus ja vaikutus hoidettavan sijoitusstrategian riskiprofiiliin.

Riippumattomuutta on myös se, että Indexillä on sijoituspalvelujen tarjontaan vaadittavat toimiluvat ja toimintaamme valvoo Finanssivalvonta. Asiakasvarojen säilytys- ja kaupankäynnin selvityspalvelut on ulkoistettu tätä toimintaa harjoittaville pankeille. Indexin liiketoimintamalli on rakennettu yhtiön perustamisesta lähtien niin, että asiakas maksaa suoraan Indexille valitsemistaan sijoituspalveluistaan, eikä Index vastaanota palkkionpalautuksia käyttämistään tai suosittelemistaan sijoitustuotteista. Näin vältämme eturistiriitatilanteiden syntymisen asiakkaiden ja Indexin välille.

Sijoitusehdotusten yhteydessä avaamme varainhoidon kustannusrakenteen kokonaisuudessaan niin palveluiden kuin tuotekustannustenkin osalta, jotta asiakkaalla on mahdollisuus arvioida palvelumme ja ehdotuksen hyötyjä suhteessa kustannuksiin. Raportoimme perimämme kulut ja palkkiot sekä varojen hoidossa käytettyjen sijoitustuotteiden kustannukset kuukausittain ja aina 12 kuukauden jaksolta

Me huolehdimme sinusta

Ossi Keskisarja

varainhoitaja (sidonnaisasiamies)

Tarja Mikkonen

varainhoitaja (sidonnaisasiamies)

Rainer Leinonen

varainhoitaja, partner

Richard Johansson

varainhoitaja, partner