Viisi vuotta yrittäjänä rahoitusalalla – oppeja ja kokemuksia, osa 2 – haasteet

Tämän blogin myötä haluan jakaa oppeja ja kokemuksia viiden vuoden yrittäjyyden jälkeen. Julkaisen kolme erillistä kirjoitusta, joista ensimmäisessä kävin läpi, mitä kaikkia asioita on hyvä ottaa huomioon, kun neuvotellaan osakkuudesta tai suunnitellaan oman yrityksen perustamista. Tässä toisessa osassa nostan esiin matkan varrella vastaan tulleita haasteita ja yllätyksiä. Kolmannessa kirjoituksessa keskityn yrittäjyyden positiivisiin puoliin ja onnistumisiin.

 

Matkan varrella on tullut vastaan monia haasteita ja yllätyksiä

Seuraavaksi käyn läpi aloittelevan yrityksen mahdollisia kompastuskiviä. Yrityksen perustaminen on vaativaa ja monipuolista hommaa, jossa hyvin monen asian on loksahdettava kohdilleen. Pienehkötkin hankaukset voivat muuttua ajan myötä isoiksi ja tehdä liiketoiminnan kehittämisestä hankalaa. Tässä avaan rehellisesti meidän polulla realisoituneita haasteita.

Rahoitus: Yksi nuoren ja alkavan yrityksen suurimmista haasteista on rahoituksen järjestäminen. Kuinka selvitä yrityksen alkutaipaleella, ennen kuin liiketoiminnan kassavirta on riittävä? Saman haasteen kohtasimme myös Index Varainhoidossa. Yrityksen rahoitustilanne oli alkuvuosina uudelle yritykselle tyypillisesti heikko, eivätkä yrityksen kassa sekä operatiivinen kassavirta riittäneet kokonaisuudessaan juoksevien kulujen kattamiseen sekä kohtuullisen palkkatason ylläpitämiseen. Tämän seurauksena partnereitten energiaa kului omasta taloudesta huolehtimiseen, joka oli pois liiketoiminnan kehittämisestä.

Mitä olisi kannattanut tehdä toisin? Olisi ollut tärkeää varmista yrityksen alkuvaiheen rahoitus ottamalla mukaan riittävän suuri ulkopuolinen sijoittaja. Tämän avulla olisimme varmistaneet yrityksemme rahoitustilanteen ja pystyneet paremmin keskittymään työntekoon ja liiketoiminnan kasvattamiseen.

Johtaminen: Yrityksen pitkäjänteisen menestyksen ja jokapäiväisen käytännön toiminnan kannalta tärkein yksittäinen asia on johtaminen. Johdon tehtävänä on jalkauttaa yrityksen strategia jokapäiväiseksi käytännön tekemiseksi. Lisäksi johdon tehtävänä on luoda sellaiset työskentelyolosuhteet, että jokainen työntekijä saa itsestään irti parhaimman osaamisen. Johtamisella on suuri vaikutus yleiseen viihtyvyyteen, työhyvinvointiin, henkilöstön vaihtuvuuteen ja loppujen lopuksi koko yrityksen menestykseen. Index Varainhoidon johtamisessa oli alussa haasteita etenkin henkilöstön johtamisen osalta. Tämä aiheutti epävarmuutta ja tyytymättömyyttä työntekijöiden keskuudessa.

Mitä tehtiin matkan varrella toisin? Yrityksessä tehtiin muutoksia roolien ja vastuiden osalta ja tämän jälkeen saatiin työrauha taloon. Työilmipiiri muuttui paremmaksi ja muutos näkyi nopeasti myös liikevaihdon kasvuna ja kannattavuuden paranemisena.

Tiimi: Taitavaa johtamista on myös rakentaa voittajatiimi, jolla on yhteiset tavoitteet ja joiden kemiat toimivat yhteen. Voittajatiimissä jokaisella jäsenellä on selkeä rooli ja osaaminen, joka tuo lisäarvoa yrityksen toiminnan kehittämiseen. Onkin ensiarvoisen tärkeää osata palkata oikeita henkilöitä oikeisiin rooleihin ja pitää lahjakkaat henkilöt talossa. Yrityksessä oli alkuvuosina henkilöstön vaihtuvuutta ja haasteita henkilöstöjohtamista. Täten ei myöskään pystytty muodostaan yhtenäistä tiimiä rakentamaan menestystä.

Mitä tehtiin matkan varrella toisin? Yrityksessä tehtiin muutoksia roolien ja vastuiden osalta, jonka jälkeen henkilökunnan yhteishenki kohosi huomattavasti ja saavutettiin positiivinen tekemisen ilmapiiri. Lisäksi rekrytointiprosessi kehittyi systemaattisemmaksi ja jokaisen rekrytoinnin osalta on aina useampi henkilö päättämässä asiasta.

Budjetointi: Budjetoinnin tehtävänä on hahmottaa yrityksen toiminnan kehittymistä numeerisessa muodossa ja täten havainnoida kassavirran riittävyys ja investointimahdollisuudet. Budjetoinnin lähtökohtana pitää olla realismi liiketoiminnan lainalaisuuksista sekä ymmärrys, mistä liikevaihto ja kulut kertyvät. Aloitteleville yrityksille tyypilliseen tapaan budjetointi tehtiin alkuvuosina liian optimistisin perustein, eli myynti arvioitiin yläkanttiin ja kulut alakanttiin. Käytännössä tapahtui toisin päin, eli myynti kasvoi odotettua hitaammin, mutta kulut kasvoivat jopa yli arvion. Näin muodostui selkeä ristiriita odotusten ja toteutuneen tuloksen välille.

Mitä olisi kannattanut tehdä toisin? Rakennetaan budjetti realististen tavoitteiden pohjalle. Lisäksi avataan jokainen luku tarkasti auki, että pystytään perustelemaan yksityiskohtaisesti, mistä tuotot ja kulut syntyvät.

Sopimukset: Työsuhdetta ja osakkuutta koskevat sopimusasiat ovat osa henkilöstöhallintoa, täten näiden sopimusten sisältöön sekä laatuun on tärkeätä kiinnittää huomiota. Kaikki sopimukset pitää tehdä kirjallisesti ja kaikkien sopijaosapuolien pitää olla mukana hyväksymässä ne. Yrityksen alkutaipaleella tehtiin epämääräisiä, epäjohdonmukaisia ja ristiriitaisia sopimuksia. Näiden selvittäminen on vienyt turhaa aikaa ja energiaa varsinaiselta työnteolta sekä liiketoiminnan kehittämiseltä.

Mitä olisi kannattanut tehdä toisin? Sopimus- ja muutkin juridiset asiat olisi kannattanut ostaa ulkoisena palveluna asiantuntevalta lakitoimistolta. Nyt säästettiin väärässä kohdassa ja sopimuksia tehtiin liikaa itse.

Mitä olen oppinut tästä kaikesta? Varmasti jokaisessa yrityksessä ja etenkin nuoressa ja kasvavassa yrityksessä on omat haasteensa ja kasvukipunsa. Tärkeintä onkin, että haasteet ja huonot toimintatavat tunnistetaan ajoissa, niistä keskustellaan avoimesti ja sen pohjalta yrityksen johto ja omistajat tekevät tarvittavat muutokset yrityksen toiminnan ja tulevaisuuden turvaamiseksi. Yksikään yksittäinen henkilö tai omistaja ei saa olla tärkeämpi kuin koko yrityksen tulevaisuus.

Yrittäjyys ei kuitenkaan ole ollut pelkkää haasteista selviämistä, vaan suurelta osin erittäin antoisaa ja innostavaa aikaa. Sarjan viimeisessä kirjoituksessa keskitynkin yrittäjyyden positiivisiin puoliin ja onnistumisiin.

Kirjoittaja on Index Varainhoidon osakas Petri Pohjanoksa