Index Vaihtoehtoiset Sijoitukset

Vaihtoehtoiset sijoitukset ovat nousseet valtavirtaan viimeisen vuosikymmenen aikana. Pitkään jatkunut matala korkotaso on ajanut sijoittajia etsimään uusia tuotonlähteitä perinteisten omaisuusluokkien ulkopuolelta. Vaikka pääsy vaihtoehtoisten sijoitusten markkinoille on parantunut merkittävästi vuosien aikana, vaihtoehtoisiin sijoituksiin, joissa likviditeetti on rajattu, liittyy edelleen useita haasteita sijoittajan näkökulmasta. Oikean salkunhoitajan löytäminen tällä markkinalla on ensiarvoisen tärkeää hyvän lopputuleman näkökulmasta, koska sijoituskohteisiin liittyy rajattu tai olematon likviditeetti ja varat allokoituvat sijoituskohteisiin hitaasti yli ajan. Myös pääsy sijoituskohteisiin edellyttää usein ammattimaisuutta sijoittajalta. Sijoituskohteisiin liittyy myös korkea kustannustaso, joka syö osan sijoittajan odottamasta lisätuotosta.

Index Vaihtoehtoiset Sijoitukset strategian tavoitteena on madaltaa kynnystä sijoittaa vaihtoehtoisten sijoitusten tuoton lähteisiin. Strategiassa varat hajautetaan maailmanlaajuisesti vaihtoehtoisten sijoitusten omaisuusluokkiin ja sijoituskohteisiin, joiden arvonkehityksen uskotaan hyötyvän vaihtoehtoisten sijoitusten kysynnästä ja mahdollisuuksista. Strategian varat sijoitetaan pörssilistattujen indeksiosuusrahastojen kautta.

Tavoite: Positiivinen arvonkehitys pitkällä aikavälillä ja hajautushyötyjen tuominen osana suurempaa salkkukokonaisuutta

Strategia: Sijoitusstrategian varat sijoitetaan maailmanlaajuisesti   hajauttaen sellaisten pörssilistattujen   indeksiosuusrahastojen osuuksiin,   jotka sijoittavat varansa kansainvälisille kiinteistö-, infrastruktuuri-,    pääomasijoitus-, raaka-aine- ja päästöoikeusmarkkinoille. Strategian   tavoitteena on toimia osana laajempaa sijoitussalkkua ja tuoda osake- ja   korkosijoitusten rinnalle uusia tuoton ja riskinhajautuksen lähteitä.    Sijoitusstrategia pohjautuu kahteen erilliseen kokonaisuuteen,    sijoituskohteisiin, jotka tuovat lisähajautusta perinteisiin omaisuuslajeihin     nähden (raaka-aineet, kulta ja päästötodistukset) ja sijoituskohteisiin, jotka  välillisesti hyötyvät vaihtoehtoisiin sijoituksiin (kiinteistö-sijoitukset,infrastruktuurisijoitukset, pääomasijoitukset) liittyvistä mahdollisuuksista.

Strategian riskitasoa tasapainotetaan markkinakehityksen mukaisesti ja sijoituskohdevalinnassa pyritään mahdollisimman laajaan hajautukseen läpi omaisuusluokkien.

Vastuullisuuspreferenssit: Vastuullisuuteen liittyvät riskit huomioidaan sijoitusstrategian hoidossa, mutta strategia ei erityisesti edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä piirteitä eikä sen pääasiallisena tavoitteena ole kestävä sijoittaminen. SFDR luokitus 6.

Strategia sopii sijoittajalle, joka tavoittelee sijoituksilleen korkeaa tuoton mahdollisuutta ja hyväksyy korkean arvonvaihtelun ja mahdollisen tappion   riskin, sekä haluaa hajauttaa osana kokonaissalkkua sijoituksensa maailmanlaajuisesti vaihtoehtoisille sijoitusmarkkinoille.

Suositeltava sijoitusaika: Vähintään 7 vuotta

Sijoituskohteet: Pörssilistatut indeksiosuusrahastot (ETF).

Strategian riskitaso: Riskiprofiilin mukaisesti varovaisesta tuottohakuiseen