Miten sijoittaja pääsee mukaan vallitseviin megatrendeihin?

 • Megatrendit ovat pitkän aikavälin muutoksia – yleinen kehityssuunta 
 • Sijoittajan kannattaa olla tietoinen kulloinkin vallitsevista megatrendeistä ja pyrkiä olemaan mukana kehityksessä, riskit ja kuplat huomioiden 
 • Keskeisiin megatrendeihin on mahdollista sijoittaa indeksirahastojen (ETF) kautta

Mihin suuntaan olemme menossa?

Megatrendit kertovat ihmiskunnan kehityksen suunnan. Megatrendi on useista ilmiöistä koostuva yleinen kehityssuunta, laaja muutoksen kaari, joka on aina globaalilla tasolla tapahtuva. Megatrendien kehityksen uskotaan jatkuvan samansuuntaisena. Ilmiöt eivät myöskään ole yllättäviä: ne ovat tuttuja asioita ja muutoksia, jotka tapahtuvat jo nyt ja suurella todennäköisyydellä myös ylihuomenna. 

Esimerkkejä aikaisemmista megatrendeistä, jotka ovat tulleet jäädäkseen ovat mm. massatuotanto, globalisaatio ja tietotekniikka. 

Sijoittajalle on erittäin tärkeää ymmärtää toimintaympäristön muutoksia ja nähdä myös tulevaan. Megatrendejä voi myös lähteä tarkentamaan esim. alueellisilla tai kulttuurellisilla trendeillä, heikoilla signaaleilla ja erilaisten jännitteiden tarkastelulla. Kaikki megatrendit myös linkittyvät toisiinsa, joten asioiden syy-seuraussuhteiden ja yhteennivoutumisen ymmärtäminen on ensiarvoista.

Mielestämme tärkeimmät megatrendit, joita jokaisen sijoittajan olisi hyvä ymmärtää:

 1. Ekologiset kestävyysongelmat: siirtyminen ympäristön tilaa ja ihmisten hyvinvointia parantavaan yhteiskuntaan.
 2. Teknologia sulautuu kaikkeen
 3. Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu
 4. Globaali talous ja työelämän rakenteet ovat murroksessa

Olemme tilanteessa, jossa maapallon kantokyky on vakavasti uhattuna resurssien ylikulutuksen takia, sukupuutto uhkaa isoa osaa eläinlajeja, jäteongelma syvenee ja ilmasto lämpenee huomattavan nopeasti. Myös sijoittajien vastuulla on ihmiskunnan elinolojen takaaminen ja luonnon suojelu. Tarvitsemme ekologista jälleenrakennusta, joka tarkoittaa uusiutuviin energialähteisiin investointia, kiertotalouden kehittämistä ja ekologisemman elämäntavan mahdollistamista. Sijoittajilla on suuri valta vaikuttaa, minkä tyyppiset yritykset säilyvät elinkelpoisina ja saavat rahoitusta liiketoiminnalleen. 

Teknologia ei ole enää erillinen osa arkea, vaan käytännössä kaikessa jo mukana. Kehitys on lähtenyt jo 80-luvulta tietotekniikan murroksen myötä ja vauhti vain kiihtyy. Teknologiset innovaatiot ja uudet suunnat avaavat sijoittajille kiinnostavia näkymiä,  vaikkakin riskit täytyy myös tiedostaa.  Esimerkkeinä vaikkapa liikenteen sähköistyminen ja kiinteistötekniikan digitalisoituminen. Teknologia mahdollistaa myös uusiutuvien energialähteiden tehokkaan hyödyntämisen ja mm. kiinteistöjen muuttamisen energiaomavaraisiksi.

“Teknologia kehittyy nopeasti ja muuttaa tuotantotapoja ja toimintamalleja. Yhä useampi asia voidaan automatisoida, tuotanto ja toiminta voidaan hajauttaa ja vuorovaikutus voi tapahtua etänä tai virtuaalisessa ympäristössä. Teknologian hyödyntäminen edellyttää entistä enemmän ajatusmallien ja toimintatapojen muuttamista”, kerrotaan Sitran Megatrendit 2020 raportissa.

Teknologioiden kehittymistä kiihdyttää jatkuva kaupungistuminen ja eliniän odotteen pidentyminen. Vuonna 2050 yli 70 % maapallon väestöstä asuu kaupungeissa ja satavuotiaaksi eläminen on jo normaalia. Painopiste siirtyy myös yhä enemmän Aasiaan: vuonna 2050 maailman suurimmista talouksista 6/7:tä on Aasiasta. Eurooppa ja Amerikka menettää nykyistä valta-asemaansa Kiinalle ja Aasian kehittyville maille.

Väestön ikääntymisen lisäksi myös monimuotoistuminen on erityisesti länsimaissa iso murros. Lääketeollisuus ja hyvinvointipalvelut tulevat kehittymään voimakkaasti uusien palveluiden kysynnän lisääntyessä. Vastuullinen sijoittaja ottaa huomioon myös sosiaalisen vastuullisuuden liittyen erilaiseen syrjintään ja vähemmistöjen asemaan. 

Työ ja kuluttaminen ovat myös valtavassa murroksessa. Alustatalous ja erilaiset organisaatiomallit haastavat perinteistä työntekijän ja -antajan suhdetta, osaamista on jokaisen kehitettävä jatkuvasti ja työhyvinvoinnin rooli kasvaa entisestään. Myös talousjärjestelmään kohdistuu enenevässä määrin muutospainetta.Talouskasvu on tapahtunut ja tapahtuu edelleen suuressa määrin ympäristön kustannuksella ja vauraus jakaantuu yhä epätasaisemmin, ei-kestävällä tavalla. Kulutus puolestaan kasvaa edelleen, mutta on myös nähtävissä siirtymää tavaroiden kuluttamisesta kohti palvelujen käytön kasvua. Kulutustottumuksista voi myös tulla yksi väestöä jakava tekijä.

LUE LISÄÄ  Nämä ja muut megatrendit löytyvät erittäin mielenkiintoisesta Sitran Megatrendit 2020 tutkimusraportista.

LUE LISÄÄ   Maailman suurimman rahastoyhtiön iShares:n megatrendiraportti: https://www.ishares.com/us/strategies/megatrends

Kuva: Sitra Megatrendit 2020

Sijoittaminen megatrendeihin

Meillä Index Varainhoidossa vastuullisuus on kaikessa toiminnassamme tärkeä arvo. Olemme sitoutuneet noudattamaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita, jotka käsittelevät ympäristöasioiden, sosiaaliseen vastuuseen liittyvien tekijöiden sekä hallintotapa-asioiden eli niin sanottujen ESG-asioiden huomioon ottamisen sijoitustoiminnassamme. Vastuulliset sijoitukset toteutamme pääosin kustannustehokkailla ETF-rahastoilla, jotka noudattelevat halutun vastuullisuusindeksin kehitystä. 

LUE LISÄÄ  Vastuullisuus Index Varainhoidossa

Megatrendeihin sijoittaminen vaatii samalla tavalla hajauttamista kuin mikä tahansa muukin sijoittaminen. Megatrendeistä kiinnostuneelle sijoittajalle suosittelemme Index vastuullinen salkkumallia, joka sijoittaa laajan maantieteellisen hajautuksen (70 %) lisäksi megatrendeihin niin, että 30 % osakepainosta on sijoitettuna kestävän kehityksen megatrendeihin. Lisäksi on myös mahdollista täydentää ydinsalkkua  erillisillä ns. satelliittisijoituksilla, joilla voidaan ottaa näkemystä haluttuihin megatrendeihin. 

Index vastuullinen salkkumallissa sijoitamme suoraan neljään kestävän kehityksen tavoitteeseen:

 1. Puhtaan veden saanti, kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille
 2. Luotettava, edullinen, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille
 3. Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen
 4. Vähähiiliset tai hiilineutraalit yhteiskunnat

Myös kiinteistösektorilla on mahdollisuus sijoittaa huomioiden vastuullisen sijoittamisen periaatteet.. Tällä hetkellä EU:ssa  kiinteistöjen osuus energiankulutuksesta on 40 %  ja 36 % kasvihuonepäästöistä, joten alan kehitys on merkittävässä asemassa ilmastonmuutosongelmien ratkaisussa. 

Megatrendeistä ja niihin sijoittamisesta kerroimme helmikuun webinaarissamme. Järjestämme noin 5-6 kertaa vuodessa webinaareja sijoittamisen eri teemoihin liittyen. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan käyttämään omien asiantuntijoidemme lisäksi myös ulkopuolisia, käsiteltävän aiheen ammattilaisia. Kerromme tulevista webinaareista kuukausikirjeissämme sekä lähetämme erillisen kutsun noin kaksi viikkoa ennen webinaaria.  Osallistuminen on helppoa-  saat linkin, jonka kautta pääset mukaan kunhan vain sinulla on verkkoyhteys tietokoneessasi tai mobiililaitteessasi. Pyrimme julkaisemaan webinaarit mukaan ilmoittautuneille myös jälkikäteen tallenteena, jolloin tilaisuuden voi katsoa itselleen parhaiten sopivana aikana.

Kuva: YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, agenda 2030