Miksi sijoitussalkun tasapainottaminen on sijoitusmenestyksen kannalta ratkaisevaa?

Sijoituskohde- ja omaisuusluokkavalinta on sijoittajan tärkein päätös, kun ensin on asetettu tuottotavoite ja riskitaso. Riski- ja tuottotavoitteessa pysyminen vaatii aktiivisia toimenpiteitä ja tämän vuoksi on tärkeää seurata salkun riskitason muuttumista. Jos on ostettu esimerkiksi 50 % osake- ja 50 % korkosijoituksia, muuttuvat nämä painot ajan myötä omaisuusluokkien kehittyessä eri tahtiin. Osakepaino nousee osakekurssien noustessa enemmän kuin korkosijoitusten ja päinvastoin.

Alla olevassa kuvassa 1 on havainnollistettu, miten vuonna 2007 tehty 50/50 osake-korko-salkun osake- ja korko-osuuden painot ovat muuttuneet osta-ja-pidä-periaatteella. Osakepaino on finanssikriisin pohjalla ollut alimmillaan melkein 30 % ja korkojen paino 70 %. Ajan myötä osakepaino on tämän jälkeen kasvanut yli 75 %:iin ja korkojen osuus laskenut 25 %:iin.

 

Epävarmuuden ja sijoitusmarkkinoiden kurssiheilunnan kasvaessa voi sijoittaja tahattomasti ajautua pois alkuperäisestä sijoitusstrategiastaan eikä salkun riskitaso enää vastaa riskinsietokykyä. Tämä voi johtaa tunnepitoisiin päätöksiin ja turhiin tappioiden realisointeihin ja vääränlaiseen sijoitusjakaumaan sijoitussuunnitelmaan verrattuna. Salkun systemaattinen tasapainottaminen tuokin sijoitussuunnitelman noudattamiseen kurinalaisuutta ja poistaa tunnepohjaiset huonot sijoituspäätökset markkinaheilunnassa, koska tällöin voidaan ostaa osakkeita ja palauttaa osakepaino alkuperäiseen painoonsa osakekurssien laskiessa.

Sijoitussalkun tasapainottamisessa on kolme tärkeää tekijää: säännöllisyys, poikkeama tavoitepainosta ja halutun suuruinen tasapainotus tavoitepainoihin. Alla olevassa kuvassa 2 on havainnollistettu, miten osakkeiden ja korkojen painot pysyvät paremmin haarukassa, kun tasapainotus on tehty esimerkkinä 7 % poikkeamasta alkuperäisiin painoihin ja tasapainotus on tehty täysimääräisenä alkuperäisiin tavoitepainoihin. Tällöin markkinalaskuissa on myyty korkoja ja ostettu osakkeita. Vastaavasti osakemarkkinoiden noustessa on myyty osakkeita ja ostettu korkoja. Säännöllinen tasapainottaminen on siten aktiivinen toimenpide.

 

Salkun tasapainottaminen on historiassa tuottanut merkittävää lisäarvoa erityisesti heiluvassa markkinassa. Ilman aktiivisia tasapainotustoimenpiteitä osakepaino voi nousta alkuun tehtyä valintaa hyvinkin paljon korkeammaksi ja tällöin salkun riski on muuttunut riskinsietokykyä korkeammaksi. Sijoitussalkun omaisuusluokkien (tai instrumenttien) säännöllisen tasapainottamisen tärkein tehtävä onkin pitää salkun riskitaso sijoittajan riskinsietokyvyn rajoissa. Jotta pysytään vertailuindeksin tuotossa mukana, niin myös vertailuindeksin painojen säännöllinen tarkastelu on tärkeää.

Yksi varainhoitajan tuomasta lisäarvosta ja lupauksesta asiakkaalle onkin pitää sijoitussalkun riskitaso annetuissa väleissä ja päästä tuottotavoitteeseen. Edellä esitettyjen esimerkkien pohjalta ei liene epäselvää, että parhaiten tämä onnistuu salkun säännöllisellä tasapainottamisella. Indeksisijoittaja tavoittelee systemaattisilla toimillaan myös vertailuindeksin mukaista tuottoa. Monien tutkimusten valossa tiedetään, että indeksisijoittajan tuotot ovat voittaneet 90 % aktiivista salkunhoitajista. Index Varainhoidon salkunhoitotyyli onkin juuri tämänkaltaista systemaattista indeksisijoittamista.