EU:n asetuksen 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (Tiedonantovelvoiteasetus, SFDR) edellyttämät tiedot Index Varainhoidon täyden valtakirjan varainhoidosta

Yleistä

Index Varainhoito tarjoaa varainhoitopalveluja täyden valtakirjan varainhoitosopimukseen perustuen. Varainhoitosopimuksen puitteissa toteutettava sijoitusstrategia voi pohjautua Index Varainhoidon vakioituihin mallisalkkuihin tai olla asiakaskohtaisesti räätälöity yksilöllinen strategia.

Index Varainhoidon mallisalkkuihin pohjautuvat vakioidut sijoitusstrategiat 

Sijoitusstrategioiden hoitoprosessi rakentuu seuraaville vaiheille: pitkän aikavälin soveltuvan yksilöllisen sijoitusstrategian ja tähän sopivan omaisuuslajiallokaation määrittäminen, vastuullisuusnäkökulmien huomioiminen asiakkaan kestävyysmieltymysten mukaisesti allokaatio- ja salkkurakenteissa sekä lopulta sijoituskohdevalinnassa.

Soveltuva sijoitusstrategia määrittelee osake- ja korkosijoitusten sekä mahdollisesti muiden omaisuusluokkien väliset pitkän aikavälin neutraalipainotukset sopimuksen piirissä olevan varallisuuden osalta.

Index Varainhoidon strategioissa olevat varat sijoitetaan maailmanlaajuisesti hajauttaen osake- ja/tai korkomarkkinoille. Sijoitusstrategia toteutetaan sijoittamalla varainhoitosopimuksen piirissä olevat varat julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin UCITS – direktiivin mukaisiin indeksirahastoihin.

Sijoitusstrategioiden toteutuksen päätöksentekoprosessissa otetaan huomioon sijoitusympäristöön ja markkinoihin liittyviä taloudellisia ja muita riskiin ja tuottoon liittyviä arvostusmittareita. 

Näiden lisäksi sijoituspäätöksissä ja sijoituskohdevalinnassa huomioidaan kestävyysriskejä asiakkaan kestävyysmieltymysten mukaisesti. Olennaiset kestävyysriskit voivat realisoituessaan vaikuttaa valittujen sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten salkun tuottoon. Asiakkaan kestävyysmieltymykset määrittelevät menetelmät, joilla kestävyysriskit ja muut haittatekijät huomioidaan sijoitusstrategian toteutuksessa.

Toteuttaessaan varainhoitosopimuksen mukaista strategiaa Index voi antaa sijoituskohteita koskevia osto- ja myyntitoimeksiantoja sijoitusstrategian tavoitteiden ja riskienhallinnan edellyttäminen toimenpiteiden mukaisesti.

Kestävyysriskien huomioon ottaminen sijoituspäätöksissä

Sijoitusstrategioiden toteutuksen päätöksentekoprosessissa otetaan huomioon pääomamarkkinoiden riski- ja arvostusmittareita ja muita tunnuslukuja. Näiden lisäksi sijoitusstrategioiden sijoituspäätöksissä huomioidaan kestävyysriskejä jokaisen strategian tavoitteiden mukaisesti.

Olennaiset kestävyysriskit voivat toteutuessaan vaikuttaa strategiassa valittujen sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten koko sijoitusstrategian tuottoon.

Sijoitusstrategioiden varat sijoitetaan pörssilistattuihin indeksirahastoihin. Index valitsee sijoitusstrategian toteuttamiseen ja kestävyysprofiiliin soveltuvimmat indeksirakenteet ja näihin rahastovalinnan kautta tehokkaimmat indeksirahastot. Index ei voi vaikuttaa valittujen pörssilistattujen indeksirahastojen sijoituspolitiikkoihin tai näiden toteuttamiseen. Index edellyttää kuitenkin valitsemiltaan ja strategioissa sijoituksen kohteena olevilta indeksirahastoilta täyttä läpinäkyvyyttä kestävyysriskien huomion ottamisesta. Edellytämme myös indeksirahastoilta kattavaa raportointia näiden sijoituskohteista, jotta kestävyysriskejä voidaan arvioida koko sijoitusstrategian tasolla ja sijoitusstrategian rakennetta voidaan tarvittaessa muuttaa tavoitellun kestävyysriskiprofiilin saavuttamiseksi.

Index Varainhoidon mallisalkkupohjaiset sijoitusstrategiat

SijoitusstrategiaArtiklaKestävyystekijöiden huomioiminen
Index Lyhyt Korko6Strategiassa ei huomioida kestävyystekijöitä osana sijoitusprosessi ja strategian tavoitteena ei ole EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta 

rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) tarkoittamien kestävien sijoitusten tekeminen. Strategialla ei ole ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien 

ominaisuuksien toteutumiseen liittyvää vertailuindeksiä.

Index Lyhyt Korko+6Strategiassa ei huomioida kestävyystekijöitä osana sijoitusprosessi ja strategian tavoitteena ei ole EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta 

rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) tarkoittamien kestävien sijoitusten tekeminen. Strategialla ei ole ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien 

ominaisuuksien toteutumiseen liittyvää vertailuindeksiä.

Index Maailma6Strategiassa ei huomioida kestävyystekijöitä osana sijoitusprosessi ja strategian tavoitteena ei ole EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta 

rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) tarkoittamien kestävien sijoitusten tekeminen. Strategialla ei ole ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien 

ominaisuuksien toteutumiseen liittyvää vertailuindeksiä.

Index Kassavirta6Strategiassa ei huomioida kestävyystekijöitä osana sijoitusprosessi ja strategian tavoitteena ei ole EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta 

rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) tarkoittamien kestävien sijoitusten tekeminen. Strategialla ei ole ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien 

ominaisuuksien toteutumiseen liittyvää vertailuindeksiä.

Index Kustannustehokas6Strategiassa ei huomioida kestävyystekijöitä osana sijoitusprosessi ja strategian tavoitteena ei ole EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta 

rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) tarkoittamien kestävien sijoitusten tekeminen. Strategialla ei ole ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien 

ominaisuuksien toteutumiseen liittyvää vertailuindeksiä.

Index Megatrendit6Strategiassa ei huomioida kestävyystekijöitä osana sijoitusprosessi ja strategian tavoitteena ei ole EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta 

rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) tarkoittamien kestävien sijoitusten tekeminen. Strategialla ei ole ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien 

ominaisuuksien toteutumiseen liittyvää vertailuindeksiä.

Index Vaihtoehtoiset sijoitukset6Strategiassa ei huomioida kestävyystekijöitä osana sijoitusprosessi ja strategian tavoitteena ei ole EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta 

rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) tarkoittamien kestävien sijoitusten tekeminen. Strategialla ei ole ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien 

ominaisuuksien toteutumiseen liittyvää vertailuindeksiä.

Index Vastuullinen ESG8Strategian tavoitteena on edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) tarkoittamien kestävien sijoitusten tekeminen. Strategia ei tee asetuksen tarkoittamia kestäviä sijoituksia. Strategialla ei ole ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseen liittyvää vertailuindeksiä.
Index Vastuullinen SRI8Strategian tavoitteena on edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) tarkoittamien kestävien sijoitusten tekeminen. Strategia ei tee asetuksen tarkoittamia kestäviä sijoituksia. Strategialla ei ole ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseen liittyvää vertailuindeksiä.


Menetelmät kestävyysriskien huomioimiseksi

Sijoitusstrategioissa kaikki menetelmät toteutetaan rahastovalinnan kautta, eikä suoraan itse alla olevien sijoituskohteiden osalta. Jokainen menetelmä toteutuu sijoituskohteena olevan indeksirahaston sääntöjen ja kestävyysperiaatteiden mukaisesti.

Kestävyysriskien huomioimiseen käytettävät menetelmät voivat lisätä sijoitusten keskittymisriskiä mahdollisten sijoituskohteiden määrän vähentyessä. Suurempi keskittymisriski voi lisätä arvonvaihtelun määrää. Tämän lisäksi tietyt kestävyysteemat voivat lisätä strategian sijoitusten keskittymisriskiä myös toimialakohtaisesti. Mitä laveampaa ja syvempää eri kestävyysmenetelmien käyttäminen strategian hoidossa on, sitä suurempi todennäköisyys on strategian tuottokehityksen poikkeamiselle markkina-arvopainotteisiin markkinaindekseihin nähden.

Mallisalkuissa käytetyt menetelmät kestävyysriskien huomioimiseksi

Menetelmä OsakesijoituksetKorkosijoitukset

Yritys

Korkosijoitukset

Valtio

Muut sijoitukset
Rahastoyhtiön kestävyysanalyysiRahastoyhtiön toiminnan arviointi kestävyysriskien näkökulmasta ja sitoutuminen YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiinKaikki strategiatKaikki strategiatKaikki strategiatKaikki strategiat
Rahaston kestävyysanalyysiRahaston kestävyyspolitiikan arviointiKaikki strategiatKaikki strategiatKaikki strategiatKaikki strategiat
Rahaston indeksin analyysiRahaston indeksin kestävyysriskiarviotKaikki strategiatKaikki strategiatKaikki strategiatKaikki strategiat
Normiperusteinen seulontaYK Global Compact rikkomuksetKaikki strategiatKaikki strategiatKaikki strategiatKaikki strategiat
PoissulkeminenHaitallisten liiketoimintojen kestävyysriskien rajoittaminen tai poistaminenIndex Vastuullinen ESG

Index Vastuullinen SRI

Index Vastuullinen ESG

Index Vastuullinen SRI

Kestävyysriskien integrointiMatalan kestävyysriskin yhtiöiden painottaminenIndex Vastuullinen ESG

Index Vastuullinen SRI

Index Vastuullinen ESG

Index Vastuullinen SRI

Kestävyysteemoihin sijoittaminenKestävyysriskeiltään matalien ja kestävyystavoitteeltaan positiivisten teemojen painottaminenIndex Vastuullinen ESG

Index Vastuullinen SRI

Index Vastuullinen ESG

Index Vastuullinen SRI

Index Vastuullinen ESG

Index Vastuullinen SRI


Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet
 

Niiden strategioiden, joiden tavoitteena on edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, rahastovalinnoissa painotetaan sellaisia indeksirahastoja, jotka edistävät muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n Tiedonantovelvoiteasetuksen artikla 8 mukaisesti. Näissä sijoitusstrategioissa 8 artiklan mukaisten indeksirahastojen osuus on 80 % -yksikköä asiakkaan täyden valtakirjan varainhoidon piirissä olevasta varallisuudesta. Poikkeuksellisissa tilanteissa, kuten merkittävien markkinahäiriöiden tai tavanomaista suurempien arvonvaihteluiden vallitessa, voi osuus olla tätä matalampi. Strategioissa käytettävien indeksirahastojen kohdeyhtiöitä arvioidaan laaja-alaisesti ja säännöllisesti ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien asioiden osalta.

Index on rakentanut sisäisen kestävyysriskitietokannan perustuen Morningstarin ja Sustainalyticsin tarjoamiin tietoihin, jota käytetään strategioiden seurannassa, rahastovalinnassa ja sijoituspäätösten vaikutusten arvioinnissa. Jokaiselle strategialla ja strategiassa sijoitetulle indeksirahastolle ja arvioidaan kestävyysriskimittari, joka kuvastaa, kuinka suuri vaikutus mahdollisella kestävyysriskien toteutumisella voi olla tuottokehitykseen. Tämän lisäksi strategiat ja indeksirahastot läpivalaistaan haitallisten kestävyysvaikutusten osalta ja verrataan markkinaindeksien keskimääräisiin tasoihin.

Strategioissa olevien indeksirahastojen hiilijalanjälkiä ja päästötunnuslukuja mitataan ja seurataan, ja strategioille tehdään säännöllisesti ulkopuolinen arvio Pariisin ilmastotavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi lämpötilamuutosten skenaarioiden kautta.

Hyvän hallintotavan huomioiminen

Sijoitusstrategioiden rahastovalintaa tehdään vain niiden rahastoyhtiöiden valikoimista, jotka ovat allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Kun strategian sijoituskohteena oleva indeksirahasto edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tekijöitä tiedonantovelvoiteasetuksen artiklassa 8 tarkoitetulla tavalla, sijoituksen kohteena oleva indeksirahasto on sitoutunut edellyttämään sijoituskohteena olevilta yhtiöiltä hyvää hallintotapaa. Index arvioi sijoitusstrategioiden sijoitukset vähintään kolmen kuukauden välein mahdollisten normirikkomusten (YK Global Compact -periaatteet ja OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yhtiöille) varalta. 

Strategiassa käytettävien indeksirahastojen säännöt, kohdeindeksi, kestävyysprofiili, ja rahaston tekemät sijoitukset voivat muuttua Indexin riippumatonten syitten takia. Käytettävien indeksirahastojen muutokset ja ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät haitalliset ominaisuudet, hallinnointiyhtiöiden heikkoudet, kohdeyhtiöiden hallinnointitapojen heikkoudet, toimintojen kiistanalaisuudet tai YK:n Global Compact periaatteiden rikkomukset voivat johtaa näistä indeksirahastoista luopumiseen strategioissa. Kun rahasto ei täytä strategian kriteerejä ja rahastoyhtiöllä ei ole palauttavia toimenpiteitä luvassa, luopuu Index sijoituksesta mahdollisimman tehokkaasti ja välttäen merkittävää vahinkoa strategian arvonkehitykselle. 

EU:n taksonomiaan liittyvät tiedot

Sijoitusstrategioiden puitteissa voidaan tehdä sijoituksia indeksirahastoihin, jotka sijoittavat EU Taksonomia-asetuksen kriteerit täyttäviin ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin, siirtymätoimintoihin tai mahdollistaviin taloudellisiin toimintoihin. Index ei kuitenkaan tavoittele sijoitusstrategioissa taksonomian mukaisten kestävien sijoitusten tekemistä.

Index Varainhoidon asiakaskohtaisesti räätälöidyt sijoitusstrategiat 

Index voi tarjota täyden valtakirjan varainhoitopalvelua myös asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Räätälöidyissä sijoitusstrategioissa voidaan määritellä mallisalkuista poikkeavia painotuksia niin omaisuusluokkien, rahastovalintojen, maantieteellisten tai toimialapainotusten, valuuttasuojauksen tason, korkoluokkien, korko- ja luottoriskien ja kestävyysmieltymysten suhteen. Näin räätälöidyt sijoitusstrategiat voivat poiketa tuotto- ja riskiprofiililtaan sekä kestävyysriskeiltään mallisalkkuihin perustuvista sijoitusstrategioista.

Räätälöityjen sijoitusstrategioiden osalta Index noudattaa mallisalkkupohjaisten strategioiden periaatteita ja kestävyysriskitekijöiden huomioimista sijoituspäätöksissä sovitun täyden valtakirjan varainhoidon puitteissa.