Kestävyysriskit ja kestävyysvaikutukset

IndexHelsinki Osakeyhtiön (jäljempänä ”Index”) hallitus on hyväksynyt nämä kestävyysriskien ja haitallisten kestävyysvaikutusten huomiointia koskevat periaatteet.

Tässä esitellään Index Varainhoidon tiedonantoasetuksen (SFDR) mukaisia lisätietoja.

Tiedonantoasetuksen mukaisia lisätietoja

Kestävyysriskillä käsitetään ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella voisi olla merkittävä tosiallinen tai mahdollinen kielteinen vaikutus sijoituksen arvonkehitykseen. Tällaisia tapahtumia voivat olla esimerkiksi yritysten hallintotapaan liittyviä puutteita, ilmastomuutoksen seurauksena kohonneet riskit liiketoiminnoille ja yhtiöiden tuotantoon liittyvälle pääomalle, tai lainsäädännön muutoksista aiheutuvat liiketoimintariskit sijoituskohteiden toiminnalle.

Sääntelyn mukaisesti Index selvittää ja huomioi asiakkaan mahdolliset kestävyysmieltymykset ja suhtautumisen pääasiallisiin haitallisiin kestävyysvaikutuksiin täyden valtakirjan varainhoitopalvelua ja sijoitusneuvontaa tarjotessaan.

Kestävyysmieltymyksillä tarkoitetaan asiakkaan valintaa siitä, sisällytetäänkö annettavaan suositukseen sijoituskohteita, jotka ovat sitoutuneet sijoittamaan tietyn vähimmäismäärän EU:n taksonomialuokittelun mukaisiin ympäristön kannalta kestäviin kohteisiin, sijoituskohteita, jotka ovat sitoutuneet tekemään tietyn vähimmäismäärän EU:n tiedonantoasetuksen mukaisia kestäviä sijoituksia tai sijoituskohteita, joissa huomioidaan pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin.

Yhteisöasiakkaille tarjottavassa sijoitusneuvonnassa huomioidaan asiakkaan sijoitussuunnitelman tavoitteet ja rajoitteet kestävälle sijoittamiselle.

Indexin vastuullisen sijoittamisen periaatteet ovat omaisuusluokkalajikohtaiset ja kattavat kaikki Indexin hoidossa olevat varat. Rahastokohtaiset periaatteet voivat vaihdella kestävyysriskien tai pääasiallisten haitallisten vaikutusten huomioinnin tavoissa. Lisäksi rahastokohtaisesti on yksittäisiä tuotteita, jotka eivät ota huomioon haitallisia kestävyysvaikutuksia tai kestävyysriskejä.

Index Varainhoidon vastuullisen sijoittamisen periaatteet löydät täältä.

Index toteuttaa täyden valtakirjan varainhoitopalvelu ja neuvontaa pörssilistattujen indeksiosuusrahastojen kautta ja kestävyysvaikutusten huomioiminen on riippuvainen saatavilla olevien tietojen riittävyyteen. Arvioimme rahastovalinnan yhteydessä millä tavoin kestävyysriskien ja haitallisten kestävyysvaikutusten huomioinen on toteuttu ko. rahaston indeksivalinnassa. Indeksivalinta ohjaa rahaston sijoitustoimintaa, sijoituskohdevalintaa ja kestävyysriskiprofiilia.

Kestävyysriskien ja haitallisten kestävyysvaikutusten huomiointia koskevia periaatteita sovelletaan Indexin sijoittaessa asiakkaidensa täyden valtakirjan varainhoidon piirissä olevia varoja ja sijoitusneuvontaa tarjotessaan.

Sijoitusten pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin

Pääasiallisilla haitallisilla kestävyysvaikutuksilla tarkoitetaan täyden valtakirjan varainhoidosta ja neuvonnan kautta ehdotetuista sijoituspäätöksistä mahdollisesti suoraan tai välillisesti aiheutuvia haitallisia vaikutuksia ympäristölle, yhteiskunnalle tai sosiaalisille tekijöille.

Index sisällyttää sijoituspäätöksille oleellisten haitallisten kestävyysvaikutusten arvioimisen täyden valtakirjan varainhoidossa valitusta sijoitusstrategiasta tehtäviin kestävyys-analyyseihin kullekin omaisuusluokalle ja strategian tavoitteelle tarkoituksenmukaisella tavalla.  Sijoituspäätösten pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset arvioidaan, kun sijoituskohteena on osake tai yritysten joukkovelkakirjalaina. Haitallisia kestävyysvaikutusten arviointi toteutetaan myös valtiolainasijoitusten soveltuvin osin.

Sijoituskohteena olevien rahastojen osalta pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin arvioidaan ja huomioidaan, kun sijoitustoiminnan vertailuindeksin rakenteessa huomioidaan pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin.

Pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset

Pääasiallisia haitallisia kestävyysvaikutuksia ovat muun muassa:

 1. ilmastonmuutoksen vaikutukset
 2. luonnon monimuotoisuuden väheneminen
 3. jätteiden ja päästöjen lisääntyminen
 4. vesistöjen saastuminen
 5. rikkeet ihmisoikeuksia vastaan
 6. korruptio
 7. yritysten hallintotavan puutteet
 8. puutteet työntekijäoikeuksien, tasa-arvoisen palkkauksen ja diversiteetin toteutumisessa

Index arvio ja seuraa kunkin täyden valtakirjan varainhoidon sijoitustrategian toiminnoista aiheutuvien kestävyyshaittojen syntymistä ja vakavuutta kestävyysanalyyseissä ja -seurannassa. Index huomioi arvion tulokset sijoituspäätöksissä ja arvioiden perusteella pyritään ohjaamaan sijoitusstrategian profiilia kestävyyshaittojen hallinnoimiseksi. Kestävyysriskejä ja kestävyyshaittoja punnitaan suhteessa markkina-arvopainotettuun ja sijoitusstrategian kestävyysprofiilin mukaiseen vertailuindeksiin

Pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten tunnistaminen ja priorisointi

Pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten ja -indikaattoreiden tunnistamisessa ja niiden vaikutusten arvioinnissa käytetään muun muassa seuraavia toimintaperiaatteita:

 • Eri toimialojen ja toimintojen kestävyyshaittoihin liittyvän tutkimustiedon hyödyntäminen.
 • Sijoituskohteiden julkisesti raportoitua ja rahastoyhtiöiden edustajien tapaamisten yhteydessä saatujen tietojen arviointi.
 • Palveluntarjoajien (Morningstar) tietokantojen hyötykäyttäminen
 • Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttäminen arvioiden laatimisessa.

Kansainväliset sopimukset ja käytänteet

Indexin täyden valtakirjan varainhoidon sijoitusstrategioissa, joissa kestävyysriskien arviointi on osa sijoituspäätöksentekoa, huomioidaan kestävyysriskien ja haittojen arvioinnissa sekä yritystoimintaa että yhteiskuntaa ohjaavat kansainväliset sopimukset, kuten: UN Global Compact; UN Guiding Principles on Business and Human Rights ja OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct. Arviointi pohjautuu Morningstarin tietokantoihin ja rahastoyhtiön toimittamiin tietoihin.

Sijoitustoiminnassa sitoudumme YK:n vastuullisen sijoittamisen tavoitteiden edistämiseen.

Ilmoitus varainhoidon ja sijoitusneuvonnan pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin

Pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutuksen huomioidaan varainhoidossa ja sijoitusneuvonnassa siten, että asiakas määrittää, sisällytetäänkö täyden valtakirjan varainhoidon puitteissa käytettävään sijoitustrategiaan tai annettavaan suositukseen vain sijoituskohteita, joiden sijoitustoiminnassa ne on huomioitu. Sijoituskohteita ei aseteta paremmuusjärjestykseen pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten huomioimisen osalta.

Palkitseminen ja kestävyysriskien huomioiminen

Palkitsemispolitiikan mukaan henkilökohtaisessa palkitsemisessa huomioidaan työntekijän  suoriutuminen kestävyysriskien huomioonottamisessa. Kestävyysriskit huomioidaan tulospalkkiojärjestelmässä laadullisten kriteerien tarkastelun yhteydessä, mikäli kestävyysriskien huomioiminen on olennainen osa henkilön roolia ja työtehtäviä.