Megatrendeihin sijoittaminen – osa 2

 • Megatrendit kertovat yleisen kehityssuunnan, vähintään 10 vuoden perspektiivillä 
 • Pitkäjänteiselle sijoittajalle megatrendit tarjoavat kiinnostavia mahdollisuuksia 
 • Index Varainhoidon megatrendit-salkku on rakennettu neljän eri megatrendin mukaisesti tehokkailla ETF-rahastoilla 

Valitse kiinnostavimmat megatrendit

Megatrendejä on lukuisia ja niihin kaikkiin on mahdollista sijoittaa. On kuitenkin järkevää valita tietyt teemat, joissa piilee paras tuottopotentiaali tai kehityssuunta nimenomaan sijoittajan kannalta. Olemme poimineet 14 eri megatrendin listalta mielestämme kiinnostavimmat ja houkuttelevimmat trendit:

 

 1. Ekologiset kestävyysongelmat: siirtyminen ympäristön tilaa ja ihmisten hyvinvointia parantavaan yhteiskuntaan.
 2. Taloudellinen valta siirtyy
 3. Teknologia sulautuu kaikkeen
 4. Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu
 5. Kaupungistuminen

Olemme tarkemmin käsitelleet valittuja trendejä ja megatrendejä yleisesti aiemmassa blogikirjoituksessamme, jonka löydät täältä (linkki tähän: https://indexvarainhoito.fi/miten-sijoittaja-paasee-mukaan-vallitseviin-megatrendeihin/)

Tässä kirjoituksessa paneudumme tarkemmin sijoittamiseen näihin valittuihin teemoihin.  Ensimmäinen teema eli lyhyesti sanottuna ilmastonmuutos on niin suuri teema, että sen ympärille olemme rakentaneet oman sijoitustuotteen: Index Vastuullinen- salkun. Kuten kaikessa sijoittamisessamme, myös tässä toteutamme valinnat kustannustehokkailla etf-indeksirahastoilla. Lisätietoja Vastuullinen-salkusta saat omalta varainhoitajalta! 

Neljän muun teeman ympärille olemme koonneet Index Megatrendi-salkun, joka sijoittaa etf:ien kautta valitsemiimme teemoihin. Seuraamme jatkuvasti salkun kohteiden kehitystä ja arvioimme koko megatrendi-kenttää, jotta tarvittaessa voimme tasapainottaa tai muuttaa salkun koostumusta. Megatrendeihin pääsee siis helposti mukaan valmiin salkkumallimme kautta. 

Miksi olemme valinneet nämä neljä trendiä?

Pureudutaanpa tarkemmin valitsemiimme trendeihin. Minkälaisia muutoksia niiden myötä on odotettavissa ja minkälaisia sijoitusmahdollisuuksia muutokset avaavat?

Taloudellinen valta siirtyy

Euroopan ja Yhdysvaltojen, eli länsimaiden valta on siirtymässä kohti kehittyviä maita. Tämä on väistämätön kehityssuunta. Niin sanottujen kehittyvien maiden bkt:n on ennustettu olevan jo vuonna 2040 suurempi kuin nykyisten G7-maiden (Yhdysvallat, Britannia, Ranska, Italia, Saksa, Japani ja Kanada).  Erityisesti Kiinan valta ja taloudellinen voima kasvaa, vaikka kasvuvauhdin onkin ennustettu hieman laantuvan viime vuosista. Erilaiset kauppasodat ja muut ns. hidastemekanismit vaikuttavat vain hieman, trendi on niin vahva, että kehitystä ei voi pysäyttää. 

Koska muutos on joka tapauksessa edessä, kannattaa pohtia minkälaisia tarpeita kehittyvissä maissa asuvilla ihmisillä on ja mitä uusia innovaatioita ja kehityssuuntia voi näistä kulttuureista nousta? Kasvu on erityisesti Aasian ja Afrikan maissa erittäin voimakasta, ja alueiden kulutustarpeet ainakin osittain eroavat länsimaisesta, meille tutusta, linjasta. 

Teknologia sulautuu kaikkeen

Teknologian ja erityisesti digitalisaation kasvu on ollut viime vuosina huimaa. Tekoäly ja kaiken internet, IoT, on jo arkipäivää. Esimerkiksi tekoälyä käytetään yleisesti jo hyvin monien arkisten sovellusten ja teknologioiden taustalla. Tulemmekin elämään maailmassa, jossa internet ja digisovellukset ovat kaikilla elämän osa-alueilla läsnä niin älykodeissa, liikkumisessa kuin tuotteiden ja palveluiden kuluttamisessakin. Big Data on muotitermi ja sillä kuvataan sitä, miten valtava on jo tiedon määrä, ja jonka tehokas ja tuottava hyödyntäminen on avainasemassa nyky-yhteiskunnassa. Arvioidaan, että 90 % maailman digitaalisista tiedoista on syntynyt viimeisten kahden vuoden aikana. Niin valtavaa on tiedon määrän kasvu. 

Mobiilinetti on yksi voimakkaimmin ihmisten käytöstä muuttavista asioista. Puhelimesta tulee entistä enemmän “kaiken keskus”. On mullistavaa, mitä kaikkea voimme puhelimen avulla tulevaisuudessa tehdä. Tätä trendiä on verrattu internetin tulemiseen – niin suuresta murroksesta on kyse. 

Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu

Maapallon populaatio on voimakkaassa kasvussa. Vuoteen 2050 mennessä meitä ihmisiä on jo 10 miljardia. Kasvua tulee nykyisestä vajaasta 8 miljardista kolmessakymmenessä vuodessa 25 %. Isoja kysymyksiä tulevat olemaan ruuan ja veden riittävyys. Esimerkiksi lihan syömiseen perustuvaa ruokavalioita ei voida maapallon kantokyvyllä niin isolle ihmismäärälle tuottaa, vaan on pakko löytää kasvipohjaisia vaihtoehtoja ja -ratkaisuja sekä kestävämpää tuotantoa ja tehokkaampia toimitusketjuja. Ruoka on asumisen ja liikenteen ohella suurin maapallon kuormittaja, joten ratkaisuja on pakko kiireellisesti löytää kasvavan väestön elinolojen mahdollistamiseksi.

Myös vesikriisi, eli puhtaan juomaveden riittävyys, voi olla yksi edessä oleva haaste. Maapallon haavoittuvuus ja ilmastokriisi tulevat johtamaan siihen, että ihmiset ovat yhä enenevässä määrin sitä mieltä, että  yritykset tulee pakottaa tekemään ympäristöystävällisiä valintoja ja ratkaisuja. 

Väestön lisääntyy, mutta myös monimuotoistuu. Yli 60-vuotiaita on koko ajan yhä enemmän, ja tämä tulee vaikuttamaan tiettyjen tuotteiden ja palveluiden kysyntään (kuten lääkkeet, hyvinvointipalvelut, apuvälineet jne.). Iso muutos on myös nuoren väestön jakaantuminen – yli 90 % alle 25-vuotiaista tulee asumaan kehittyvissä maissa ja vastaavasti länsimaat ja kehittyneet maat tulevat olemaan ikääntyvien väestöjen maita. Kehittyvien maiden nuoresta väestöstä nousee työvoimaa myös kehittyneiden maiden työmarkkinoille, erityisesti fyysisen työn aloille.

Kaupungistuminen

Kasvava väestö syntyy tai muuttaa myös maalta kaupunkeihin. Kaupungistuminen on yksi isoimpia aikamme trendejä.  Jo nyt joka päivä 1,5 miljoonaa ihmistä muuttaa kaupunkeihin ja 61 % globaalista bkt:sta tulee 750 suurimman kaupungin alueelta. Viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana yli miljardi ihmistä on muuttanut maalta kaupunkiin. Vuoteen 2055 mennessä kaupungit ottavat vastaan 2-4 miljardia ihmistä. Kaupunkien vaikutusvalta tuleekin lisääntymään, jopa valtioiden vaikutusvallan yli. Syntyy megakaupunkeja, joiden taloudellinen valta ja populaatio on huomattava. 

Kaupungistuminen luo paljon mahdollisuuksia, mutta myös haasteista erityisesti kehittyvissä maissa, joissa infrastruktuurin kehitys ei välttämättä pysy mukana kovassa kasvussa. Kehittyneissä maissa tullaan rakentamaan uusia kaupunkirakenteita vahvasti älyteknologian pohjalle.

Megatrendit-salkkumme on rakennettu näiden muutosten pohjalle

Olemme jakaneet nämä neljä trendiä ikään kuin omiksi alasalkuikseen, joista jokaisen paino salkussa on 25 %. Näiden trendien alla on vielä omia alaluokkia, joita on yhteensä 13. Jokaisen trendin kohdalla olemme miettineet siihen mielestämme parhaiten soveltuvia rahastoja ja ratkaisuja, joista sijoittaja voisi parhaiten hyötyä. Samalla luonnollisesti varmistamme globaalin ja toimiala hajautuksen, niin että salkku on tasapainossa ja parhaiten optimoitu.  Megatrendit-salkku on myös kestävän kehityksen ja vastuullisen sijoittamisen mukaista, koska sen avulla pääsee noin puolet pienempään hiilijalanjälkeen kuin tavallisessa globaalisti hajautetussa salkussa.

Esimerkkejä rahastoista, joihin eri megatrendien alla sijoitamme:

Taloudellinen valta

 • Kehittyvien markkinoiden internet ja verkkokauppa

Teknologinen muutos

 • Robotiikka ja tekoäly
 • Tietoturva

Väestörakenteen muutos

 • Vakuutus ja terveyssektori

Kaupungistuminen

 • Älykkäät kaupungit, esim. hissit, robotit jne.

Suosittelemme Megatrendit-salkkua pitkäjänteiselle sijoittajalle ns. satelliitti-sijoitukseksi eli esimerkiksi noin 20-25 % sijoitusvarallisuudesta. Megatrendeihin pääsee toki mukaan sijoittamalla globaaliin indeksiinkin, mutta erillisellä salkulla niihin on mahdollista sijoittaa tarkemmin ja valikoidummin. Ratkaisumme sopiikin myös tuottohakuisemmalle ja hieman suurempaa riskiä sietävälle. 

Lisätietoa Index Megatrendit-salkusta saat omalta varainhoitajaltasi!