Kertooko tuloslaskelma totuuden sijoitustoiminnan kuluista?

Asiakkaiden kiinnostus ja tietämys sijoittamiseen liittyvistä kuluista on lisääntynyt huomattavasti viime vuosien aikana. Myös MiFID II -direktiivi on osaltaan ohjannut sijoitustoiminnan kulujen raportointia läpinäkyvämpään suuntaan. Haasteena onkin, että kirjanpito ja tilinpäätöksen tiedot eivät ole pysyneet tässä muutosvauhdissa mukana ja tänä päivänä tuloslaskelma ei kerrokaan koko totuutta sijoitustoiminnan kuluista.

Sijoituspalvelualalla tapahtui historiallinen murros, kun uusi eurooppalainen sääntely tuli voimaan vuoden 2018 alussa. Tämä MiFID II koodinimellä kulkeva eurooppalainen direktiivi säätelee sijoitusalaa koko Euroopan Unionin laajuudella. Koko hankkeen kantavana ajatuksena on parantaa sijoittajansuojaa sekä lisätä sijoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyttä. Suomennettuna tämä tarkoittaa, että sijoittajille täytyy jatkossa kertoa paremmin se, mitä myydään ja paljonko se maksaa.

Käytännön vaikutukset sijoittajalle

  • Palvelun luonne on aina kerrottava asiakkaalle, eli onko kyseessä riippumaton vai ei-riippumaton palvelu. Riippumattomalla toimijalla ei ole omia tuotteita eikä edustusta muiden tuotteiden osalta. Ei-riippumaton toimija sen sijaan myy omia tuotteitaan tai edustaa muiden tuotteita.
  • Sijoituspalvelun kaikki kustannukset on avattava sijoittajalle ja näin kustannusten vertailtavuus palveluiden välillä paranee, koska kaikki sijoittamiseen liittyvät kustannukset pitää ilmoittaa sekä prosentteina että euroina
  • Soveltuvuusarvioinnin pohjalta tarjottavan palvelun on vastattava sijoittajan tavoitteita ja riskinsietokykyä
  • Täyden valtakirjan sijoittamisessa ja riippumattomassa palvelussa ehdoton kannustinkielto. Ei-riippumattomassa palvelussa kannustimia voidaan ottaa, mikäli ne parantavat sijoittajan saamaa palvelua

Kustannusten avaaminen ja raportointi

MiFID II -direktiivi on pakottanut sijoitusalan yhtiöt kertomaan asiakkailleen palvelun ja sijoitustuotteiden kustannukset. Kulut pitää avata asiakaskohtaisesti sekä prosentteina että euroina. Asiakkaalle kaikki kulut täytyy kertoa ennen palveluntarjoamista sekä raportoida myös jälkikäteen vähintään kerran vuodessa. Lisäksi asiakkaalla on aina oikeus pyytää yksityiskohtainen kuluerittely omalta palveluntarjoajalta. Myös kulujen vaikutus sijoittajan oletettuun tuottoon ja tuotto-odotukseen täytyy kuvata.

MiFID II ja kirjanpito eivät ole sama asia

Sijoittajan kannalta MiFID II:n tärkein asia on kustannusten läpinäkyvyyden ja vertailtavuuden paraneminen. Kustannuksiin liittyvän tiedon sijoittaja saa varainhoitajan tarjousmateriaalista ja raporteista. Toisaalta yrityksillä ja yhteisöillä on mahdollisuus saada tietoon kustannukset myös kirjanpidon kautta tuloslaskelman kohdasta sijoitustoiminnan kulut. Nyt tullaankin sijoittajan kannalta mielenkiintoiseen kohtaan, koska varainhoidon raportin ja kirjanpidon raportin tiedot sijoitustoiminnan kuluista eivät olekaan yhteneväisiä. Miten tämä onkaan mahdollista?

MiFID II:n määräysten mukaan sijoitustoiminnan kulut jaetaan kahteen ryhmään:

Suorat kulut maksetaan aina rahalla ja jokaisesta tapahtumasta tulee oma kirjaus asiakkaan kirjanpitoon. Nämä suorat kulut muodostavat kirjanpidossa sijoitustoiminnan kulut. Sen sijaan välilliset kulut eivät näy kirjanpidossa, vaan esim. rahastoyhtiö vähentää nämä kulut suoraan rahaston arvosta. Tyypillisesti suorien kulujen osuus on noin puolet sijoitustoiminnan kokonaiskuluista, mutta lisäksi on tärkeätä huomioida, että myös välillisten kulujen osuus on noin puolet. Mikäli esimerkiksi suorat kulut ovat yhteensä 1,0 % p.a. ja välilliset kulut 1,0 % p.a. niin tällöin merkittävä osuus todellisista kustannuksista jää kirjanpidon ulkopuolelle. Täten tuloslaskelman kohta ”Sijoitustoiminnan kulut” antaakin hyvin harhaanjohtavaa tietoa asiakkaan todellisesta kustannuskuormasta.

Asiakkaan kannattaakin aina verrata tilinpäätöksessä ilmoitettuja sijoitustoiminnan kuluja pankin tai varainhoitajan ilmoittamiin MiFID II:n pohjalta laskettuihin kokonaiskuluihin. Mikäli kuluissa on eroavaisuuksia, niin tällöin on suositeltavaa, että sijoitustoiminnan kulut avataan kokonaisuudessaan asiakkaan toimintakertomuksessa. Näin läpinäkyvyys ja tietoisuus sijoitustoiminnan kokonaiskustannuksista paranee asiakkaan sisäisille ja ulkopuolisille sidosryhmille.


Kirjoittaja on Index Varainhoidon varainhoidon johtaja.